Per poder escriure missatges heu d'estar registrats com a usuaris.


Àrea pels associats a l'ADS Boví Menorca.


Rebi mensualment la información de l'ADS Boví Menorca.


Recomana aquest web.
GESTIO DE RESIDUS ZOOSANITARIS

febrer 2007
  
2412

ads boví de Menorca

Donada la gran importància que te la sanitat animal per les repercussions que te en la sanitat humana, cada cop es tendeix més a obtenir animals amb un estat sanitari òptim. D’aquesta manera, assegurant un bon estat sanitari, s’obté una millora important en les produccions i en les qualitats dels productes.

Tot i que aquesta tendència ja fa vàries dècades està en constant augment no és fins l’any 2003, any en que es va fundar la nostra associació (Associació de Defensa Sanitària Boví Menorca encarregada de vetllar per la sanitat del ramat boví a Menorca) quan s’evidencia una greu mancança en el tractament dels residus biològics que es generen de la pràctica preventiva i terapèutica de les malalties dels ramats.

Com a conseqüència d’aquests tractaments, cada any es generen molts residus catalogats com a biològics, biosanitari, zoosanitaris o simplement perillosos: agulles, xeringues, recipients plàstics i de vidre amb restes farmacològiques, fulles de bisturí, medicaments caducats i un llarg etc.

Tenint en compte també la nova reforma de la PAC (Política Agrícola Comú regulada en el reglament CE núm. 1782/2003 de 29 de setembre) on les ajudes a la producció estan condicionades per una sèrie de normes relatives a les produccions i a l’activitat agrària i on aquestes normatives serviran per a integrar en les organitzacions comuns de mercat requisits bàsics en matèria de medi ambient, seguretat alimentària, salut i benestar animal i bones condicions agràries i medi ambientals.

Per totes aquestes raons, l’ADS i la Cooperativa de Sant Guillem i Santa Escolàstica com a entitats preocupades per vetllar per l’acompliment de les noves normatives comunitàries dins del sector ramader,  proposen un seguit de mesures per a que aquestes deficiències siguin subsanades en benefici del conjunt de la població.

Gràcies a l’ajut econòmic de la Conselleria de Medi Ambient del Consell Insular de Menorca i del Grup d’Acció Local Leader + Illa de Menorca hem pogut instaurar una xarxa integral de recollida, transport i destrucció d’aquests residus.

Per obtenir mes informació pots descarregar els següents arxius en format PDF:

Memòria de Gestió de Residus Biològics

Esquema del sistema de gestió

Presentació de la campanya

Premsa (Diari Menorca)


 

 
   
   
 
disseny gràfic i web.
  Web subvencionada per el Programa Leader+ Menorca