Per poder escriure missatges heu d'estar registrats com a usuaris.


Àrea pels associats a l'ADS Boví Menorca.


Rebi mensualment la información de l'ADS Boví Menorca.


Recomana aquest web.
Campanya de vacunació

desembre 2004
  
1044

ads boví de Menorca

Tot i que la campanya de vacunació a Menorca es sol realitzar entre els mesos de setembre i octubre algunes finques, per raons tècniques, s'estimen més realitzar-la en altres èpoques de l'any. Per aquest motiu la campanya de vacunació va començar el darrer mes de gener i terminarà al mes de desembre de 2004 continuant amb la propera campanya al 2005. D'aquesta manera la campanya de vacunació es ve realitzant al llarg de tot l'any i es preveu realitzar-la d'aquesta manera en el futur.

Donat que les pautes vacunals difereixen en funció de les característiques tècniques de cada vacuna, el concepte de campanya puntual per a la vacunació deixa , en aquest cas, de tenir sentit.

L'elecció de les vacunes s'ha realitzat tenint en compte diversos criteris com la quantitat i qualitat en el cas de les vacunes polivalents i el marcatge en les monovalents. Lògicament s'ha fet una feina molt important, al igual que en totes les altres campanyes, en aconseguir les millors condicions econòmiques i l'abaratiment màxim dels productes.

Les vacunes polivalents emprades inclouen la lluita contra el virus de la Rinotraqueitis Infecciosa Bovina (IBR), el virus de la Diarrea Vírica Bovina (BVD), el virus de la Parainfluenza (PI3), el Virus Respiratori Sincitial  (VRS), i algunes serovarietats de la bactèria causant de la Leptospirosi. En quan a les vacunes monovalents s'ha optat per la vacuna marcada d'IBR per tal de poder diferenciar, en cas d'analitzar el bestiar, els anticossos creats enfront el virus camp del virus vacunal.

Per altre banda, durant la campanya 2003-04 els serveis veterinaris han constatat que en molt casos, els ramaders vacunen al seu bestiar sense tenir una evidència clara de la patologia regnant en la seva explotació. Per aquest motiu, els veterinaris de l'ADS varen aconseguir a través dels laboratoris Merial y el laboratori de diagnóstic, Analítica Veterinaria, l'elaboració d'un estudi de prevalença de IBR a l'illa de Menorca. Es preveu tenir les conclusions d'aquest estudi durant el mes de febrer del 2005, les quals, seran publicades per a informació del sector. Aquest estudi òbviament complementa l'estudi realitzat pèls serveis veterinaris de l'ADS conjuntament amb el laboratoris Schering-Plough sobre la prevalença de Leptospitra serotip Hardjo en el que es va realitzar l'analítica de 80 finques a través de mostres de llet de tanc. Totes les mostres analitzades vàren ser negatives.

Campanya de vacunació d'enterotoxèmia.

Com ja es va especificar en la memòria del programa sanitari del 2004, també s'ha procedit a realitzar la campanya de vacunació d'enterotoxèmia amb el fi de prevenir Enterotoxèmia, Enteritis hemorràgica en vedells, Gangrena gaseosa, Hepatitis necròtica, Carboncle simptomàtic, i Tètanus. Al igual que en la campanya de vacunació abans comentada, aquesta s'ha realitzat durant tot l'any, donades les característiques intrínseques en la pauta de vacunació. Totes les explotacions associades i dedicades a l'engreix de vedells han participat d'aquesta campanya. En algun cas excepcional s'ha procedit a la vacunació de bestiar adult, donat que, les seves característiques productives així ho aconsellaven. 


 

 
   
   
 
disseny gràfic i web.
  Web subvencionada per el Programa Leader+ Menorca