Per poder escriure missatges heu d'estar registrats com a usuaris.


Àrea pels associats a l'ADS Boví Menorca.


Rebi mensualment la información de l'ADS Boví Menorca.


Recomana aquest web.
Campanya de control de parasitosi 2004

desembre 2004
  
1636


Menorca es caracteritza per tenir, a més d'una notable cabanya bovina, un sistema d'explotació normalment extensiu o semiextensiu. Això significa que el bestiar realitza pastoreix i que per tant, roman moltes hores en contacte amb les pastures. Aquest sistema productiu escollit per els ramaders de l'illa augmenta de forma considerable l'exposició del bestiar a tot tipus de paràsits i els seus vectors de transmissió.

Les condicions que faciliten el tancament dels cicles parasitaris, la resistència de paràsits i larves, l'estat immunitari dels animals i la càrrega ramadera són factors que intervenen en la presentació de les malalties parasitàries.

És per això que un punt molt important dels programes de lluita i prevenció en el bestiar boví és la desparasitació, donat que, com a veterinaris de l'ADS Boví de Menorca, la nostra tasca es fonamenta en vetllar pèl manteniment de la salut animal, com a factor ineludible d'una producció animal rentable i com a mitjà per evitar riscos a la salut humana, per les seves relacions amb els animals o per el consum de productes alimentaris. Al mateix temps també hem de contribuir al benestar dels animals per tal d'evitar-los sofriments i molèsties com a conseqüència de les infestacions parasitàries i d'altres malalties.

Per tal de conèixer l'estat actual dels animals de les explotacions que formen part de l'ADS s'han dut a terme una sèrie d'actuacions:

' A través de l'enquesta d'explotació realitzada al 2003 a la majoria d'explotacions i al 2004 a les explotacions de nova inscripció s'ha obtingut informació tant de la realització o no de desparasitacions (internes o externes), així com també dels productes utilitzats i de les aplicacions fetes per part de cadascuna de les explotacions i, de forma indirecta, hem pogut conèixer la incidència de certes malalties parasitàries.

' Amb les actuacions dutes a terme pels veterinaris de l'ADS a diverses explotacions (sanejament, etc.) també s'ha tingut un contacte directe amb els animals de manera que hem pogut obtenir una informació molt valuosa de la presència de paràsits, principalment a nivell extern, així com també treure algunes conclusions sobre possibles parasitacions internes reflectides en l'estat físic dels animals.

' També ens hem posat en contacte amb els escorxadors de l'illa per tenir coneixement de l'existència de malalties parasitàries com ara són la fasciolosi, dicroceliosi i hidatidosi bovina que es visualitzen a traves dels fetges decomisats del bestiar boví en pastura i, al mateix temps, saber les zones de l'illa on són més freqüents aquestes parasitosi. La hipodermosi, els efectes de la qual es poden observar un cop es retiren els cuiros dels animals, es una altre malaltia de fàcil observació en l'escorxador.

' Durant el mes de juny de 2003 es va iniciar un estudi de la incidència parasitària d'afectació gastrointestinal i pulmonar en el bestiar boví de Menorca. Aquest estudi va consistir en recollir mostres  de femtes de 20 explotacions associades (11% de les explotacions associades) i realitzar les anàlisi coprològiques corresponents. Per tal d'obtenir la màxima representativitat es van escollir explotacions situades en enclaus geogràficament estratègics i que van utilitzar diferents productes per desparasitar o bé, que no van desparasitar mai. Per augmentar la fiabilitat dels resultats es fa el mostreig de dos lots d'animals (amb un màxim de 10 per lot), femelles reproductores i recries ja que el seu diferent maneig pot implicar una diferent prevalença de parasitació. Les anàlisi coprològiques van mostrar els resultats que a continuació es descriuen:

El 65 % de les explotacions van mostrar un nivell moderat o elevat de paràsits, d'entre els que destaquen:

- Trichostrongylus spp.
- Toxocara spp.
- Dicrocoelium spp.
- Coccidium spp.

' Durant la campanya de sanejament ramader també es realitza una inspecció visual dels animals per tal de diagnosticar hipodermosi i valorar la campanya de desparasitació interna i externa dels animals. Gràcies a les campanyes realitzades en els dos darrers anys podem concloure que la prevalença de hipodermosi s'estima en un 2%. Amb aquests resultat podem qualificar les campanyes anteriors d'excel·lents.

Es important destacar que les campanyes de desparasitació tenen caràcter d'obligatori a la nostra associació.


 


 

 
   
   
 
disseny gràfic i web.
  Web subvencionada per el Programa Leader+ Menorca