Per poder escriure missatges heu d'estar registrats com a usuaris.


Àrea pels associats a l'ADS Boví Menorca.


Rebi mensualment la información de l'ADS Boví Menorca.


Recomana aquest web.
Campanya de control de mamitis 2004

desembre 2004
  
1202

ads boví de Menorca

Per al desenvolupament d´aquesta campanya s´han previst dues actuacions principals, per una banda l´elecció de l'antibiòtic de secat més adient per a cada explotació, i per l´altre, l´elecció dels productes de bany de mugrons.

En quant al secat, s´han realitzat proves analítiques a bona part dels associats (preferentment aquells amb problemes de mamitis clíniques i/o RCS elevats), per tal de determinar la presència o no de patògens mamaris. S´han recollit mostres d´un total de 64 explotacions, i s´ha realitzat el cultiu microbiològic de la seva llet. El cultiu microbiològic de llet de tanc consisteix en fer recompte dels principals grups bacterians i la seva interpretació epidemiològica. Amb aquesta informació es pot estimar tant la causa de les infeccions mamaries com reflectir les condicions higièniques  de l´obtenció i conservació de la llet, orientant per l´adopció de les mesures de control prioritàries. Els tipus de bactèries sobre els quals es realitza el recompte són : Streptococcus agalactiae, Staphylococcus aureus, altres estreptococs, coliforms, i Staphylococcus coagulasa negatius (SCN), agents bacterians  implicats en la majoria de processos mamaris. A més de la identificació bacteriana també és molt important la realització d'un antibiograma per a comprovar si les bactèries aïllades de les mostres són sensibles o resistents als antibiòtics a emprar. Tot i que els antibiogrames estaven contemplats en la memòria del programa sanitari, aquests no han pogut realitzar-se per manca de fons econòmic.

En funció dels resultats obtinguts, s´han escollit cinc productes base i s´ha adjudicat a cada explotació aquell més convenient per la seva problemàtica.

Resultats obtinguts :

·  2 explotacions tenen presència de Streptococcus agalactiae

·  Staphylococcus aureus,

-57% explotacions nivell alt (>500 UFC/ml)

-18% explotacions nivell moderat (100-500 UFC/ml)

-25% explotacions nivell baix (<100 UFC/ml)

·  qualitat higiènica general de la llet,

-2% explotacions bona

-63% explotacions acceptable

-35% explotacions millorable

-0% explotacions deficient

Respecte a les 64 explotacions analitzades a l'any 2003 tenim que:

* cap de les explotacions va tenir presència de Streptococos agalactiae

* Staphylococos aureus,

-58% explotacions nivell alt (>500 UFC/ml)

-12% explotacions nivell moderat (100-500 UFC/ml)

-30% explotacions nivell baix (<100 UFC/ml)

* qualitat higiènica general de la llet,

-22% explotacions bona

-51% explotacions acceptable

-20% explotacions millorable

-7% explotacions deficient

Amb aquestes dades podem analitzar l´estat general del conjunt de les nostres finques. Com a patògen, és clara la problemàtica amb S. aureus, doncs és present a un elevat percentatge de les explotacions en major o menor mesura. La lluita passa per un correcte maneig de la munyida, erradicació d´animals crònics i l´ús de productes de secat efectius per al seu control. En quant a les qualitats, el resultat ve molt lligat al maneig i al tipus de instal·lacions, essent les mesures de control, la revisió i el manteniment correcte dels equips de munyida i la millora de les condicions higièniques en què s´obté i s´emmagatzema la llet.

Com es pot comprovar comparant els resultats del 2003 i 2004 la tendència en quant a prevalència de Streptococcus aureus es manté, no obstant, es important destacar que les finques analitzades al 2003 i al 2004 són diferents. La previsió de futur es la de repetir les analítiques a les mateixes finques al 2005 i 2006 respectivament per a comprovar l'eficiència dels tractaments i veure la tendència a les recidives o a la solució dels problemes.

Es d'esperar que en els propers anys la tendència sigui la d'obtenir explotacions amb resultats moderats o baixos en quan a prevalença de S. aureus i millorar la qualitat higiènica de les explotacions a través de les campanyes de secat, banys de mugrons més específics per a combatre el tipus de bacteriologia de la finca 'problema', incidir amb la informació adequada al ramader a través de xerrades informatives i assessorament constant al ramader en quant al maneig de la munyida, el secatge i totes aquelles operacions que poden millorar l'estat sanitari de les explotacions.

En base als resultats, els antibiotics escollits son els següents:

1- Cloxacilina benzatina 600mg

2- Cefalonium dihidrat 250mg

3- Cloxacilina benzatina 500mg + Ampicilina 250mg

4- Cloxacilina benzatina 500mg + Sulfadimidina750mg + Trimetoprim125mg

5- Penetamat iohirat 100 mg + penicilina benetamina 280 mg + sulfat de framicetina 100 mg.

En aquelles explotacions on no havia presència de cap patògen ni tampoc problemes clínics, s´ha donat al ramader la possibilitat d´escollir el secat.

En quant al bany de mugrons, la campanya s'ha realitzat com es descriu a continuació:

En primer lloc es va procedir a la confecció de les previsions dels productes segons els recomptes de cèl·lules somàtiques, històries clíniques, resultats analítics descrits anteriorment a més d'altres resultats analítics realitzats per petició pròpia dels ramaders[1]. En molts casos els ramaders van haver de ser assessorats pèls serveis veterinaris donat que no coneixien prou la seva problemàtica.

Un cop coneguda la demanda de productes es va procedir a la compra d'aquests i a la seva posterior distribució als ramaders. A data d'avui, ja s'ha servit pràcticament el 80 % aproximadament dels desinfectants per a la higiene i profilaxi dels mugrons. Val a dir que per a la campanya del 2004 no ha pogut fer-se efectiva la compra de selladors de secat per suposar una despesa econòmica superior a les possibilitats de l'ADS. També volem destacar que la compra tant de bany de mugrons com d'altres productes s'han tingut que realitzar de manera paulatina per a poder fer front als venciments de les factures.

[1] Els serveis veterinaris de l'ADS i a petició d'alguns ramaders ofereixen el servei de recollida de mostres, processat , enviament al laboratori  i interpretació dels resultats sense cap cost per al ramader. Al tractar-se d'actuacions individuals el ramader s'ha de fer càrrec de l'abonament de les despeses de laboratori i missatgeria.


 

 
   
   
 
disseny gràfic i web.
  Web subvencionada per el Programa Leader+ Menorca